راهنمای تگ ها و کدهای صفربلاگ برای طراحی و تغییر قالب وبلاگ

» کدهای عمومی
» بلاک مطالب و کدهای آن
» سایر بلاک ها و کدهای آن ها

برای طراحی قالب های صفربلاگ شما می توانید در کنار تگ های html ، از تگ ها و کدهای صفربلاگ برای دسترسی به مطالب و اطلاعات وبلاگ خود استفاده نمایید.

تگ های صفربلاگ : اگر مشکلی در تگ ها وجود داشت و یا تگ مورد نظر شما در لیست وجود نداشت، از صفحه تماس با ما در سایت صفربلاگ استفاده کنید تا جزئیات بیشتر برای شما ارسال شود.

کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از صفحات خود استفاده نمایید.
تگ های عمومی تگ هایی هستند که نیازی نیست آنها را بین تگ خاصی قرار دهید .
توضیح کد
کدهای عمومی
نمایش آدرس سایت <-BlogUrl->
نمایش عنوان سایت به همراه عنوان صفحه جاری <-BlogAndPostTitle->
نمایش عنوان سایت <-BlogTitle->
نمایش توضیحات سایت <-BlogDescription->
نمایش شناسه سایت <-BlogId->
نمایش آدرس خوراک سایت <-BlogXmlLink->
نمایش چت باکس <-BlogChatBox->
نمایش فرم عضویت در خبرنامه <-BlogMailBlock->
نمایش کدها و اسکریپت های خاص سایت <-BlogCustomHtml->
نمایش آدرس آرشیو سایت <-BlogArchiveLink->

تگ های مطالب : این بلاک شامل اطلاعات مطالب ارسالی وبلاگ شماست. این بلاک با کد <0BLOG> آغاز و با </0BLOG> بسته می شود. در این بلاک از کدهای زیر می توانید استفاده نمایید.
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ صفر بلاگ قرار گیرند: <0BLOG> TAG </0BLOG>
توضیح کد
کد آغاز گر مطالب ارسالی <0BLOG>
عنوان مطلب ارسالی <-PostTitle->
متن اصلی مطلب <-PostContent->
شماره شناسایی مطلب ارسالی <-PostId->
آدرس لینک مستقیم مطلب ارسالی <-PostLink->
بلاک نویسنده مطلب
نام نویسنده مطلب <-PostAuthor->
بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکموضوعات هر مطلب ارسالی <BlogPostCategoriesBlock>
کد آغاز گر چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی <BlogPostCategories>
عنوان موضوع مطلب ارسالی <-CategoryName->
آدرس لینک مطالب دیگر در موضوع مطلب ارسالی <-CategoryLink->
پایان چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی </BlogPostCategories>
پایان بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی </BlogPostCategoriesBlock>
بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <BlogPostTagsBlock>
کد آغاز گر چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <BlogPostTags>
عنوان لینک برچسب مطلب ارسالی <-TagName->
آدرس اینترنتی لینک برچسب مطلب ارسالی <-TagLink->
پایان چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </BlogPostTags>
پایان بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </BlogPostTagsBlock>
بلاک ادامه مطلب
هر کدی که بجای واژه MORE در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای "ادامه مطلب" باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای MORE از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-PostLink->">edame matlab</a>
<BlogExtendedPost>
MORE
</BlogExtendedPost>
بلاک لینک ثابت مطلب
لینک مطلب <-PostLink->
بلاک نظرات مطلب
هر کدی که بجای واژه COMMENT در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای بخش نظرات باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای COMMENT از کد زیر استفاده می شود :
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
<BlogComment>
COMMENT
</BlogComment>
بلاک بازدید مطلب
تعداد بازدید مطلب <-PostHit->
بلاک تاریخ و زمان ارسال مطلب
تاریخ ارسال مطلب <-PostDate->
زمان ارسال مطلب <-PostTime->
بلاک تصویر مطلب ارسالی
لینک تصویر مطلب <-PostPic->
لینک تصویر مطلب بدون تصویر <VBNFPsrc="لینک">
بلاک زمینه مطالب
کد آغاز گر بلاک برای زمینه شماره 1 <BlogPostCustomFieldBlock id=1>
کد مقدار زمینه <-PostCustomField->
کد پایان بلاک </BlogPostCustomFieldBlock>
بلاک امتیازدهی به مطلب
نمایش امتیاز دهی ستاره ای <-PostVoteForm->
پایان بلاک مطالب ارسالی
پایان مطالب ارسالی </0BLOG>

توضیح کد
محتوای این بلاک تنها در ادامه مطلب قابل مشاهده است.
بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکفرم نظرات هر مطلب ارسالی <CommentsForm>
مقدار نام، فیلد نام نظر دهنده <-CommentAuthorField->
مقدار نام، فیلد آدرس وبسایت نظر دهنده <-CommentWebField->
مقدار نام، فیلد ایمیل نظر دهنده <-CommentMailField->
مقدار نام، فیلد نظر <-CommentContentField->
مقدار نام، فیلد نظر خصوصی <-CommentPrivacy->
مقدار نام، فیلد تصویر امنیتی <-CommentCaptcha->
نمایش آدرس تصویر امنیتی <-CommentSecurityImageUrl->
مقدار نام، دکمه ثبت نظر <-CommentSubmit->
پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی </CommentsForm>
بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکنمایش نظرات هر مطلب ارسالی <CommentsBlock>
کد آغاز گر چرخهنمایش نظرات هر مطلب ارسالی <Comments>
نمایش اسم نظر دهنده <-CommentAuthor->
کد آغاز گر وبسایت نظر دهنده <CommentAuthorWebBlock>
نمایش وب سایت نظر دهنده <-CommentAuthorWeb->
پایان وبسایت نظر دهنده <CommentAuthorWebBlock>
نمایش تاریخ نظر ارسال شده <-CommentDate->
نمایش ساعت و دقیقه نظر ارسال شده <-CommentTime->
نمایش متن نظر دهنده <-CommentText->
کد آغاز گر پاسخ نظر <CommentReplyBlock>
نمایش پاسخ نظر <-CommentReply->
پایان پاسخ نظر <CommentReplyBlock>
نمایش اواتار نظر دهنده <-CommentAuthorAvatarUrl->
پایان چرخهنمایش نظرات هر مطلب ارسالی </Comments>
پایان بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی </CommentsBlock>
بلاک صفحات نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکصفحات نظرات هر مطلب ارسالی <CommentsPaginate>
نمایش صفحات نظرات <-CommentsPaginate->
کلاس دربردارنده ی بلاک comment_pagination
کلاس صفحه ی فعلی comment_pagination .current
پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی </CommentsPaginate>
پایان تگ بلاک کلی نظرات
محتوای این بلاک تنها در ادامه مطلب قابل مشاهده است.
بلاک ها و کدهای آن ها : بلاک ها و کدهای زیر را می توانید در هر بخش از صفحات خود استفاده نمایید:

توضیح کد
بلاک نویسندگان وبلاگ
کد آغاز گر بلاک نویسندگان وبلاگ <BlogAuthorsBlock>
کد آغاز گر چرخه نویسندگان وبلاگ <BlogAuthors>
نام نویسنده وبلاگ <-AuthorName->
آدرس لینک کلیه مطالب نویسنده <-AuthorLink->
تعداد مطالب ارسالی نویسنده <-AuthorPosts->
پایان چرخه نویسندگان وبلاگ </BlogAuthors>
پایان بلاک نویسندگان وبلاگ </BlogAuthorsBlock>
بلاک آرشیو مطالب
کد آغاز گر چرخه آرشیو مطالب <BlogArchive>
نمایش عنوان آرشیو <-ArchiveTitle->
نمایش آدرس آرشیو <-ArchiveLink->
پایان چرخه آرشیو مطالب </BlogArchive>
بلاک موضوعات مطالب
کد آغاز گر بلاک موضوعات مطالب <BlogCategoriesBlock>
کد آغاز گر چرخه موضوعات مطالب <BlogCategories>
عنوان دسته اصلی <-CategoryName->
لینک دسته اصلی <-CategoryLink->
نمایش تعداد مطالب موضوع <-CategoryPosts->
نمایش کلاس موضوع <-CategoryClass->
پایان چرخه موضوعات مطالب </BlogCategories>
پایان بلاک موضوعات مطالب </BlogCategoriesBlock>
بلاک مطالب پیشین
کد آغاز گر بلاک مطالب پیشین <BlogPreviousItemsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب پیشین <BlogPreviousItems items="10">
عنوان مطلب ارسالی <-PostTitle->
آدرس لینک مطلب ارسالی <-PostLink->
پایان چرخه مطالب پیشین </BlogPreviousItems>
پایان بلاک مطالب پیشین </BlogPreviousItemsBlock>
بلاک صفحات اضافی
کد آغاز گر بلاک صفحات اضافی <BlogExtraPageBlock>
کد آغاز گر چرخه صفحات اضافی <BlogExtraPage>
عنوان صفحه اضافی <-ExtraPageTitle->
آدرس لینک صفحه اضافی <-ExtraPageUrl->
نمایش شناسه صفحه اضافی <-ExtraPageId->
پایان چرخه صفحات اضافی </BlogExtraPage>
پایان بلاک صفحات اضافی </BlogExtraPageBlock>
بلاک پیوند ها (لینکستان)
کد آغاز گر بلاک پیوند ه (لینکستان) <BlogLinksBlock>
کد آغاز گر چرخه پیوند ه (لینکستان) <BlogLinks>
عنوان پیوند <-LinkTitle->
توضیحات پیوند <-LinkDescription->
آدرس لینک پیوند <-LinkUrl->
پایان چرخه پیوند ها (لینکستان) </BlogLinks>
آدرس ارسال پیوند /Send_Link
پایان بلاک پیوند ها (لینکستان) </BlogLinksBlock>
بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی)
کد آغاز گر بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) <BlogLinkDumpBlock>
کد آغاز گر چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) <BlogLinkDump>
عنوان پیوند روزانه <-LinkTitle->
توضیحات پیوند روزانه <-LinkDescription->
آدرس لینک پیوند روزانه <-LinkUrl->
نمایش تعداد کلیک بر روی پیوند روزانه <-LinkClicks->
پایان چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) </BlogLinkDump>
پایان بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) </BlogLinkDumpBlock>
بلاک نظرسنجی
کد آغاز گر بلاک نظرسنجی <BlogPollBlock>
کد آغاز گر چرخه نظرسنجی <BlogPoll>
گزینه های نظرسنجی <-PollAnswer->
پایان چرخه نظرسنجی </BlogPoll>
سوال نظر سنجی <-PollQuestion->
نمایش دکمه ثبت نظر <-PollSubmit->
نمایش دکمه نتایج نظرسنجی <-PollResult->
اختصاص نام برای دکمه ثبت نظر <PollSubmitValue=ثبت>
اختصاص نام برای دکمه نتایج نظرسنجی <PollResultValue=نتایج>
پایان بلاک نظرسنجی </BlogPollBlock>
بلاک جستجو
کد آغاز گر بلاک جستجو <SearchBoxBlock>
تگ نمایش باکس جستجو <-SearchBoxInput->
تگ نمایش دکمه جستجو <-SearchBoxSubmit->
اختصاص نام برای دکمه جستجو <SearchBoxSubmitValue= پویش >
کلاس دکمه جستجو searchboxbtn
کلاس فیلد جستجو searchboxipt
پایان بلاک جستجو </SearchBoxBlock>
بلاک صفحه بندی وبلاگ
کد آغاز گر بلاک صفحه بندی وبلاگ <BlogNextAndPreviousBlock>
کلاس دربردارنده ی بلاک pagination
کلاس صفحه ی فعلی current
پایان بلاک صفحه بندی وبلاگ </BlogNextAndPreviousBlock>
بلاک مطالب تصادفی وبلاگ
کد آغاز گر بلاک مطالب تصادفی وبلاگ <BlogRandItemsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب تصادفی وبلاگ <BlogRandPosts items="10">
عنوان مطلب تصادفی <-PostTitle->
آدرس لینک مطلب تصادفی <-PostLink->
پایان چرخه مطالب تصادفی وبلاگ </BlogRandPosts>
پایان بلاک مطالب تصادفی وبلاگ </BlogRandItemsBlock>
بلاک آخرین عناوین مطالب یک موضوع خاص
کد آغاز گر بلاک <BlogCategoryPostsBlock catid="شماره موضوع" items="10">
کد آغاز گر چرخه <BlogCategoryPosts>
عنوان مطلب <-CategoryPostsTitle->
آدرس لینک مطلب <-CategoryPostsLink->
پایان چرخه </BlogCategoryPosts>
پایان بلاک </BlogCategoryPostsBlock>
بلاک مطالب پربازدید وبلاگ
کد آغاز گر بلاک مطالب پربازدید <BlogHitItemsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب پربازدید <BlogHitPosts items="10">
عنوان مطلب پربازدید <-PostTitle->
آدرس لینک مطلب پربازدید <-PostLink->
تعداد بازدید <-PostHit->
پایان چرخه مطالب پربازدید </BlogHitPosts>
پایان بلاک مطالب پربازدید </BlogHitItemsBlock>
بلاک پروفایل وبلاگ
کد آغاز گر بلاک پروفایل وبلاگ <BlogProfile>
متن درباره وبلاگ <-BlogAbout->
کد آغاز گر بلاک تصویر وبلاگ <BlogPhoto>
آدرس تصویر وبلاگ <-BlogPhotoLink->
پایان بلاک تصویر وبلاگ </BlogPhoto>
کد آغاز گر بلاک لینک پروفایل وبلاگ <BlogProfileLinkBlock>
لینک پروفایل وبلاگ <-BlogProfileLink->
پایان بلاک لینک پروفایل وبلاگ </BlogProfileLinkBlock>
پایان بلاک پروفایل وبلاگ </BlogProfile>
بلاک آمار وبلاگ
تعداد کل مطالب ارسالی <-BlogPostsCount->
تعداد کل نظرات ارسالی <-BlogCommentsCount->
تعداد کل کاربران آنلاین <-OnlineVisitors->
تعداد بازدید امروز از وبلاگ <-TodayVisits->
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ <-YesterdayVisits->
تعداد بازدید این هفته از وبلاگ <-WeekVisits->
تعداد بازدید این ماه از وبلاگ <-MonthVisits->
تعداد بازدید این سال از وبلاگ <-YearVisits->
تعداد بازدید کل از وبلاگ <-AllVisits->
تعداد ورودی های امروز وبلاگ <-TodayGoogleEntrance->
تعداد ورودی های دیروز وبلاگ <-YesterdayGoogleEntrance->
بلاک خبرنامه
نمایش فرم خبرنامه <-BlogMailBlock->
بلاک نمایش کدهای اختصاصی
نمایش کدهای اختصاصی <-BlogCustomHtml->
بلاک چت باکس
نمایش چت باکس <-BlogChatBox->
بلاک عضویت
کد آغاز گر بلاک عضویت <SignUp>
کد آغاز گر فرم عضویت <SignUp-Form>
نمایش فیلد نام کاربری <-SignUp-UserName->
نمایش فیلد رمز عبور <-SignUp-Password->
نمایش فیلد تکرار رمز عبور <-SignUp-RePassword->
نمایش فیلد ایمیل <-SignUp-Email->
نمایش فیلد نام و نام خانوادگی <-SignUp-Name->
نمایش تصویر امنیتی <-SignUp-Captcha-Image->
نمایش فیلد کد امنیتی <-SignUp-Captcha->
نمایش دکمه ثبت نام <-SignUp-Button->
پایان فرم عضویت </SignUp-Form>
پایان بلاک عضویت </SignUp>
بلاک ورود اعضا
کد آغاز گر بلاک ورود <SignIn>
کد آغاز گر فرم ورود <SignIn-Form>
نمایش فیلد نام کاربری <-SignIn-UserName->
نمایش فیلد رمز عبور <-SignIn-Password->
نمایش دکمه ورود <-SignIn-Button->
پایان فرم ورود </SignIn-Form>
پایان بلاک ورود </SignIn>
بلاک ورود کابران (نمایش فقط برای مهمان ها)
کد آغاز گر بلاک ورود کابران <SignInBlock>
نمایش فیلد نام کاربری <-SignInBlock-UserName->
نمایش فیلد رمز عبور <-SignInBlock-Password->
نمایش دکمه ورود <-SignInBlock-Button->
پایان بلاک ورود کابران </SignInBlock>
بلاک نمایش فقط برای کاربران
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط برای کاربران <MemberBlock>
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط برای کاربران نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط برای کاربران </MemberBlock>
بلاک فراموشی رمز عبور
کد آغاز گر بلاک فراموشی رمز عبور <Forget>
کد آغاز گر فرم فراموشی رمز عبور <Forget-Form>
نمایش فیلد نام کاربری <-Forget-UserName->
نمایش فیلد رمز عبور <-Forget-Email->
نمایش تصویر امنیتی <-Forget-Captcha-Image->
نمایش فیلد کد امنیتی <-Forget-Captcha->
نمایش دکمه یادآوری <-Forget-Button->
پایان فرم فراموشی رمز عبور </Forget-Form>
پایان بلاک فراموشی رمز عبور </Forget>
بلاک ویرایش مشخصات کاربران
کد آغاز گر بلاک ویرایش مشخصات <Edit>
کد آغاز گر فرم ویرایش مشخصات <Edit-Form>
نمایش فیلد نام کاربری <-Edit-UserName->
نمایش فیلد رمز عبور <-Edit-Email->
نمایش تصویر امنیتی <-Edit-Captcha-Image->
نمایش فیلد کد امنیتی <-Edit-Captcha->
نمایش دکمه ویرایش <-Edit-Button->
پایان فرم ویرایش مشخصات </Edit-Form>
پایان بلاک ویرایش مشخصات </Edit>
بلاک ارسال مطلب توسط کاربران
کد آغاز گر بلاک ارسال مطلب <SendPost>
کد آغاز گر فرم ارسال مطلب <SendPost-Form>
نمایش فیلد عنوان مطلب <-SendPost-Title->
نمایش باکس متن مطلب <-SendPost-Content->
نمایش باکس ادامه مطلب <-SendPost-MoreContent->
نمایش فیلد تگ های مطلب <-SendPost-Tags->
نمایش فیلد موضوع مطلب <-SendPost-Category->
نمایش دکمه ارسال مطلب <-SendPost-Button->
پایان فرم ارسال مطلب </SendPost-Form>
پایان بلاک ارسال مطلب </SendPost>